Algemene voorwaarden

1. PRIJS – GELDIGHEID/ TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN 

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur, de overeenkomst of de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de algemene voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. 

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende waarden ten opzichte van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt CMC Rolbruggen bv zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De prijsoffertes zijn geldig gedurende 1 maand vanaf de offertedatum. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met CMC Rolbruggen bv, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaard de klant de algemene voorwaarden van CMC Rolbruggen bv. 

STAALTOESLAG 

Indien de definitieve maten van de rolbrug bij bestelling nog niet gekend zijn, behouden wij het recht voor om meerprijzen als gevolg van de staaltoeslagen van onze leverancier door te rekenen aan de klant. 

2. BETALINGEN 

Tenzij anders overeengekomen, zijn facturen van CMC Rolbruggen bv contant betaalbaar. 

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op rekening van CMC Rolbruggen bv. CMC Rolbruggen bv behoudt zich het recht voor bij iedere bestelling een betaling van minstens 50% van de totale prijs te eisen. Op alle sommen niet betaald op de vervaldag, is vanaf die datum van rechtswege wegens vertraging een intrest verschuldigd aan de wettelijke rentevoet. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 8% op het factuurbedrag, met een minimum van €125 per factuur. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. 

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten of op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft voldaan. 

Betwistingen dienen binnen de 7 werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan CMC Rolbruggen bv kenbaar gemaakt worden. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Een betwisting kan in geen geval uitstel of schorsing van betaling beantwoorden. 

3. LEVERINGSTERMIJNEN 

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden CMC Rolbruggen bv niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. 

4. BEVOEGDHEID 

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

5. Op al onze contracten en leveringen en op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing. 

6. ANNULATIE 

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het totaalbedrag van de bestelling, met hetzelfde minimum van €50, en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons. 

7. OVERMACHT 

Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. 

8. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper. 

9. EIGENDOMSRECHT 

Alle verkochte goederen of toebehoren blijven eigendom van CMC Rolbruggen bv tot de eindfactuur van de betreffende toebehoren volledig voldaan is. CMC Rolbruggen bv kan bij wanbetaling direct & zonder inspraak van de koper de goederen of toebehoren terug opeisen. Schade aangebracht aan de goederen wordt verrekend naar de koper toe. 

10. AANSPRAKELIJKHEID 

CMC Rolbruggen bv verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren, alle prestaties van CMC Rolbruggen bv zijn middelenverbintenissen. CMC Rolbruggen bv is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering/ het gebruik te wijten aan onvoldoende of verkeerde invloed door de klant. 

11. GEBREKEN 

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de in ontvangst name of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons schriftelijk op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval. 

12. BEDRIJFSSCHADE 

Bedrijfsschade ontstaan door defecten of storingen van geleverde producten tijdens het gebruik vallen buiten de verantwoordelijkheid van CMC Rolbruggen bv en eventueel in rekening te brengen schadekosten kunnen nooit ten laste van CMC Rolbruggen bv worden gelegd. 

13. REPARATIES IN ONZE WERKPLAATS 

Voor elke reparatie wordt voorafgaand een kostenopgave ter goedkeuring voorgelegd. Deze kostenopgave wordt samengesteld naar beste kunnen door onze hiervoor speciaal opgeleide technische mensen. De controles en vaststellingen gebeuren louter visueel, tenzij andersluidende schriftelijke opdracht voor het uitvoeren van belastingsproeven en mits berekening van de kosten hiervoor. 

Bij de feitelijke herstelling kunnen er nieuwe aspecten aan het licht komen, die eerder niet visueel vastgesteld konden worden. In dit geval zullen wij u hierover inlichten en u een aangepaste kostenopgave voorleggen. 

Als bij (of kort na) de heringebruikname één of ander onderdeel zou afbreken, door bvb. een scheur of barst die eerder niet visueel vastgesteld kon worden, kunnen wij hiervoor enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van bewezen grove nalatigheden. 

14. REPARATIES, ONDERHOUD OF PLAATSING IN DE WERKPLAATS OF OP DE WERF VAN DE KLANT 

Indien reparaties ter plaatse dienen te worden uitgevoerd (of bij montages ter plaatse of bij onderhoudswerken), worden verder verplaatsingskosten in rekening gebracht. De reisuren en kilometerprijs worden steeds aangerekend met Maldegem als vertrek- en 

eindpunt. De klant moet zorgen voor een veilige toegang. De werken worden pas uitgevoerd wanneer er kan gewerkt worden in veilige en gezonde omstandigheden, zoals gestipuleerd in het ARAB – artikel 54 quater aangevuld met KB van 14-09-1992 en in ARAB ingeschreven als art. 28. Wanneer dit niet het geval is, worden de werken gestaakt; alle kosten welke hieruit voortvloeien worden berekend aan de klant. Indien – op vraag van de klant – de werken niet kunnen starten of gepauzeerd moeten worden zijn wij genoodzaakt om wachturen die langer dan 60 minuten aanhouden door te rekenen aan 100%. 

15. RETOURZENDINGEN 

Retourzendingen zonder de goedkeuring van CMC Rolbruggen bv worden steeds geweigerd. Indien een retourzending door CMC Rolbruggen bv wordt goedgekeurd dan dient ze steeds franco verstuurd te worden, zoniet wordt ze eveneens geweigerd. 

Retourzendingen welke niet het gevolg zijn van het bewezen in gebreke blijven van CMC Rolbruggen bv, worden belast met 10% terugnamekosten (inhoudende controlekosten en door CMC Rolbruggen bv betaalde heenvrachtkosten). Kosten voor het verkoop – nieuw maken worden steeds apart in rekening gebracht. 

16. GARANTIEBEPALINGEN 

Elke garantie komt te vervallen wanneer wordt vastgesteld dat onoordeelkundige en foutieve behandeling heeft plaatsgevonden, of dat montage of aansluiting niet vakkundig is geschied. Defecten welke buiten de toestemming van CMC Rolbruggen bv zelf door de betrokkene worden hersteld, vallen buiten elke garantie en worden als zodanig niet geaccepteerd. Storingen en defecten dienen steeds tijdig te worden gemeld aan CMC Rolbruggen bv. Reparaties worden uitsluitend uitgevoerd in de werkplaats van CMC Rolbruggen bv of bij diens leverancier; reparatiezendingen dienen steeds franco geleverd te worden. Garantietermijn: 12 maanden op materiaal en/of constructiefouten. Als invoerder en/of voortverkoper en dus als niet-fabrikant verleent CMC Rolbruggen bv niet méér garantie dan de fabrikant zelf. 

De garantie geldt slechts in de mate waarin CMC Rolbruggen bv vaststelt dat de gebruiksaanwijzing en/of de gebruiksinstructies werden gevolgd en de goederen op een deskundige manier werden gehanteerd. Het arbeidsloon is voor rekening van de koper. 

Elke eventueel bijkomende garantie moet door CMC Rolbruggen bv vooraf schriftelijk bevestigd worden. 

17. TRANSPORTSCHADE 

Goederen reizen steeds voor rekening en risico van de koper; voor goederen welke bij aankomst beschadigd zijn, dient de ontvanger steeds een proces-verbaal van beschadiging te laten opmaken door de vervoerder, en wel onmiddellijk bij ontvangst der goederen.